Tháng 8 2019

Xêmina Xác suất và thống kê
Parameter estimation and interpretability in Bayesian mixture models
Báo cáo viên: Nguyen Xuan Long (University of Michigan)

Tháng 8 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới