Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 3 2019
Thứ năm 07 Tháng 3 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Delay-Dependent Energy-to-Peak Stability of 2-D Time-Delay Roesser Systems with Multiplicative Stochastic Noises
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lan Hương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới