Lê Tuấn Hoa


GS. TSKH. NCVCC

Phòng Đại số
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán


Liên hệ
Phòng làm việc: 412, Nhà A6
Điện thoại: +84 24 38361121 / 412
Email: lthoa AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~lthoa/

Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Thanh Hóa, Việt Nam

Chuyên ngành: Đại số giao hoán

 • Giáo sư: 2004
 • Phó giáo sư: 1996
 • Tiến sĩ khoa học: 1995, Viện Toán học
 • Tiến sĩ: 1990, ĐHTH Halle, Đức
 • Đại học: 1980, ĐHTH Belorussia

Các vị trí công tác đã qua

 • Viện trưởng Viện Toán học: 2013- 2017
 • Phó Viện trưởng Viện Toán học: 1998 – Tháng 5/2011
 • Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 6/2011 – 10/2013
 • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam: 2004 – 2008
 • Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam: 2008 – 2013
 • Chủ tịch Hội Toán học Đông Nam Á: 2012 – 2013
 • Viện sĩ Viện Hàn lâm thế giới thứ 3 (TWAS): Từ tháng 11 năm 2011

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Stability of Depth and Cohen-Macaulayness of Integral Closures of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 43 (2018), 67–81, Scopus.
2Le Xuan Dung, Lê Tuấn Hoa, Erratum to: Dependence of Hilbert coefficients, Manuscripta Mathematica, 54 (2017), 551–552.
3Lê Tuấn Hoa, Kyouko Kimura, Naoki Terai, Trần Nam Trung, Stability of depths of symbolic powers of Stanley-Reisner ideals. Journal of Algebra 473 (2017), 307–323, SCI(-E); Scopus.
4Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of symbolic powers of two-dimensional square-free monomial ideals, Journal of Commutative Algebra, 8 (2016), 77-88, SCI(-E); Scopus.
5Le Xuan Dung, Lê Tuấn Hoa, Dependence of Hilbert coefficients, Manuscripta Mathematica, 149 (2016), 235-249,(SCI-E); Scopus.
6Lê Tuấn Hoa, M. Morales, Non-linear behaviour of Castelnuovo-Mumford regularity, J. Algebra 356 (2012), 207-215.
7Lê Tuấn Hoa, L.X. Dung, Castelnuovo-Mumford regularity of associated graded modules and fiber cones of filtered modules, Comm. Algebra, 40 (2012), 404-422, preprint  arXiv:1103.3455
8Lê Tuấn Hoa, Chardin and D.T. Ha, Castelnuovo-Mumford regularity of Ext modules and homological degree, Transactions of the American Mathematical Society 363 (2011), 3439-3456, preprint arXiv:0903.4535, SCI(-E); Scopus.
9Lê Tuấn Hoa, Do Hoang Giang, On local cohomology of a tetrahedral curve, Acta Math. Vietnamica, 35 (2010), 229 -- 241, Scopus.
10Lê Tuấn Hoa, Nguyen Duc Tam, On some invariants of a mixed product of ideals, Archiv der Mathematik, 94 (2010), 327 -- 337, SCI(-E); Scopus.
11Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Partial Castelnuovo-Mumford regularities reduction number of sums and intersections of monomial ideals, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 149 (2010), 229 -- 246, SCI(-E); Scopus.
12Lê Tuấn Hoa, M. Hellus and J. Stueckrad, Castelnuovo-Mum-ford regularity and reduction number of some monomial curves, Proceedings of the American Mathematical Society, 138 (2010), 27 -- 35, SCI(-E); Scopus.
13Lê Tuấn Hoa, M. Hellus and J. Stueckrad, Gr\"obner bases of simplicial toric ideals, Nagoya Math. J., 196 (2009), 67-85, preprint arXiv:0910.0583.
14Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Castelnuovo-Mumford regularity of sums of powers of polynomial ideals, Comm. Algebra 36 (2008), 806 - 820.
15Dao Thanh Ha, Lê Tuấn Hoa, Castelnuovo-Mumford regularity of some modules, Comm. Algebra 36 (2008), 992 - 1004.
16Lê Tuấn Hoa, Finiteness of Hilbert functions and bounds for Castelnuovo-Mumford regularity of initial ideals, Trans. Amer. Math. Soc. 360 (2008),  N0 9, 4519 - 4540, preprint arXiv:math/0608118.
17Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, NXB ĐHQG 2006, 448 tr. Linear Algebra: examples and problems, in Vietnamese.
18Lê Tuấn Hoa, Eero Hyry, Castelnuovo-Mumford regularity of canonical and deficiency modules, J. Algebra 305 (2006), 877 - 900,  preprint
arXiv:math/0605122.
19Lê Tuấn Hoa, Stability of associated primes of monomial ideals, Vietnam J. Math. 34 (2006), 473 - 487.
20Lê Tuấn Hoa, Some computational problems in Commutative Algebra and Algebraic Geometry, In: Proceedings of VI-th Vietnamese Mathematical Conference (Eds. H.H. Khoai, D.T. Thi and D.L. Van), VNU 2005, pp. 33 - 58.
21Lê Tuấn Hoa, Eero Hyry, Castelnuovo–Mumford regularity of initial ideals, J. Symb. Computation, 38 (2004), 1327 - 1341.
22Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, The k-Buchsbaum property for some polynomial ideals, J. Math. Kyoto Univ. 43 (2004), 699 - 717.
23Lê Tuấn Hoa, Computer Algebra: Groebner bases (in Vietnamese) - Đại số máy tính: Cơ sở Groebner. NXB ĐHQG 2003, 290 trang.
24Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, Borel-fixed ideals and reduction number, J. Algebra 270 (2003), N0 1, 335 - 346.
25Lê Tuấn Hoa, Eero Hyry, On local cohomology and Hilbert function of powers of ideals, Manuscripta Math. 112 (2003), 77 - 92.
26Lê Tuấn Hoa, Jürgen Stückrad, Castelnuovo-Mumford regularity of simplicial toric rings, J. Algebra 259 (2003), 127 - 146.
27Lê Tuấn Hoa, Asymptotic behavior of reduction numbersProc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), 3151 - 3158.
28Jürgen Herzog, Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, Asymptotic linear bounds for the Castelnuovo-Mumford regularity, Trans. Amer. Math. Soc. 354 (2002),  1793 - 1809 (electronic).
29Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, On some hereditary properties between I and in (I),  Acta Math. Vietnam. 26 (2001), 219 - 230.
30Nicholas Allsop, Lê Tuấn Hoa, On the quotient between length and multiplicity. Comm. Algebra 28 (2000), 815 - 828.
31Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, Minimal generating sets for a family of monomial curves in A4. In: Commutative Algebra and Algebraic Geometry (ed. F. Van Oystaeyen), Lect. Notes in Pure Appl. Math. 206 (1999), 5 - 14.
32Henrik Bresinsky, Lê Tuấn Hoa, On the reduction number of some graded algebras. Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), 1257-1263.
33Lê Tuấn Hoa, Castelnuovo-Mumford regularity and defining equations of a locally Cohen-Macaulay algebra. In: Commutative Algebra, Algebraic Geometry, and Computational Methods (Ed.: D. Eisenbud) , Springer, 1999, 301 - 313.
34Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung, On the Castelnuovo-Mumford regularity and the arithmetic degree of monomial ideals. Math. Z. 229 (1998), 519 - 537.
35Lê Tuấn Hoa, Postulation number of good filtrations. Comm. Algebra 25 (1997), 1961 - 1974.
36Lê Tuấn Hoa, Reduction numbers of equimultiple ideals. J. Pure Appl. Algebra 109 (1996), 111 - 126.
37Lê Tuấn Hoa, A note on the Hilbert-Samuel function in a two-dimensional local ring. Acta Math. Vietnam. 21 (1996), 335 - 347.
38Lê Tuấn Hoa, Bounds for the number of generators of generalized Cohen-Macaulay ideals. J. Algebra 178 (1995), 302 - 316.
39Lê Tuấn Hoa, Rosa M. Miró-Roig. , Bounds for the Betti numbers of generalized Cohen-Macaulay ideals. Proc. Amer. Math. Soc. 123 (1995), 2397 – 2405.
40Lê Tuấn Hoa, Chikashi Miyazaki, Bounds on Castelnuovo-Mumford regularity for generalized Cohen-Macaulay graded rings. Math. Ann. 301 (1995), 587 - 598.
41Lê Tuấn Hoa, Bounds for the Betti numbers of a projective curve. In: Proceeding of the International Conference "Commutative Algebra", Vechta 1994 (eds: W. Bruns, J. Herzog, M. Hochster and U. Vetter), 85 - 88.
42Lê Tuấn Hoa, Santiago Zarzuela, Reduction numbers and a-invariants of good filtrations. Comm. Algebra. 22 (1994), 5635 - 5656.
43H. Bresinsky, F. Curtis, M. Fiorentini, Lê Tuấn Hoa, On the structure of local cohomology modules for projective monomial curves in P_3^{K}. Nagoya Math. J. 136 (1994), 81 - 114.
44M. Fiorentini, Lê Tuấn Hoa, Some remarks on generalized Cohen-Macaulay rings. Bull. Belg. Math. Soc. 1 (1994), 507 - 519.
45Lê Tuấn Hoa, W. Vogel, Castelnuovo-Mumford regularity and hyperplane sections. J. Algebra 163 (1994), 348 - 365.
46Lê Tuấn Hoa, Rosa M. Miró-Roig, and Wolfgang Vogel, On numerical invariants of locally Cohen-Macaulay schemes in ${\bf P}\sp n$. Hiroshima Math. J. 24 (1994), 299 - 316.
47Lê Tuấn Hoa, On reduction numbers and Rees algebras of powers of an ideal. Proc. Amer. Math. Soc. 119 (1993), 415 - 422.
48Lê Tuấn Hoa, Koszul homology and generalized Cohen-Macaulay modules. Acta Math. Vietnam. 18 (1993), 91 - 98.
49Lê Tuấn Hoa, On minimal free resolutions of projective varieties of degree = codimension + 2. J. Pure Appl. Algebra. 87 (1993), 241 - 250.
50Ralf FroÖberg, Lê Tuấn Hoa, Segre products and Rees algebras of face rings. Comm. Algebra 20 (1992), 3369 - 3380.
51Lê Tuấn Hoa, On monomial k-Buchsbaum curves in $\matbb P^3$. Manuscripta Math. 73 (1991), 423 - 436.
52Lê Tuấn Hoa, A note on projective monomial surfaces. Math. Nachr. 154 (1991), 183 - 188.
53Lê Tuấn Hoa, Jürgen Stückrad, Wolfgang Vogel, Towards a structure theory for projective varieties of degree = codimension + 2, J. Pure Appl. Algebra 71 (1991), 203 - 231.
54Lê Tuấn Hoa, The Gorenstein property depends upon characteristic for affine semigroup rings. Arch. Math. 56 (1991), 228 - 235.
55Mario Fiorentini, Lê Tuấn Hoa, On monomial k-Buchsbaum curves in P^r. Ann. Univ. Ferrara, Sez. VII, Sc. Mat. 36 (1990), 159 - 174.
56Lê Tuấn Hoa, Algorithmetical aspects of the problem of classifying multi-projections of Veronese varieties. Manuscipta Math. 63 (1989), 317 - 331.
57Lê Tuấn Hoa, On Segre products of affine semigroup rings. Nagoya Math. J. 110 (1988), 113 - 128.
58Phan Dinh Dieu, Le Cong Thanh, Lê Tuấn Hoa, Average polynomial time complexity of some NP-complete problems. Theory Comput. Sci. 46 (1986), 219 - 237.
59Lê Tuấn Hoa, Classification of the triple projections of Veronese varieties. Math. Nachr. 128 (1986), 185 - 197.
60Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, Affine semigroups and Cohen-Macaulay rings generated by monomials. Trans. Amer. Math. Soc. 298 (1986), 145 - 167.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170603, Lê Tuấn Hoa, Trần Nam Trung, Stability of Depth and Cohen-Macaulayness of Integral Closures of Powers of Monomial Ideals, preprint ArXiv 1706.07603.