Lãnh đạo Viện Toán qua các thời kỳ


Nhiệm kỳ 1970-1980

Viện trưởng: GS Lê Văn Thiêm         

 

Nhiệm kỳ 1980-1990

Viện trưởng: GS Hoàng Tuỵ                                      
Các phó viện trưởng: GS. TSKH. Phạm Hữu Sách
PGS. TS. Trần Mạnh Tuấn

 

Nhiệm kỳ 1990-1995

Viện trưởng: GS. TSKH. Phạm Hữu Sách                     
Các phó viện trưởng: PGS. TS. Đỗ Văn Lưu
GS. TSKH. Trần Đức Vân

 

Nhiệm kỳ 1995-2000

Viện trưởng: GS. TSKH. Trần Đức Vân
Các phó viện trưởng: GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (1995-1997)
PGS. TS. Đỗ Văn Lưu
PGS. TSKH. Đinh Thế Lục (1995-1998)
PGS. TSKH. Lê Tuấn Hoa (1998-2000)

 

Nhiệm kỳ 2001-2007

Viện trưởng: GS. TSKH. Hà Huy Khoái                         
Các phó viện trưởng: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công
GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa


Nhiệm kỳ 2007-2013

Viện trưởng: GS. TSKH. Ngô Việt Trung
Các phó viện trưởng: GS. TSKH. Nguyễn Đình Công (2007-2008)
PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng (2007-2013)
GS. TSKH. Phùng Hồ Hải (2012-2013)
GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa (2007-2010)
GS. TS. Ngô Đắc Tân (2008-2012)


Nhiệm kỳ 2013-2017

Viện trưởng: GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa
Các phó viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng
GS. TSKH. Phùng Hồ HảiNhiệm kỳ 2017-2022

Viện trưởng: GS. TSKH. Phùng Hồ Hải
Các phó viện trưởng: PGS. TS. Đoàn Trung Cường
PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới