Thông tin nội bộ

Lịch sử dụng phòng, hội trường, hội thảo

I. Lịch sử dụng hội trường Hoàng Tụy, Nhà A6

Thời gian Địa điểm Đơn vị sử dụng Ghi chú
12/6/2024 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7 h - 18h
29/1 - 2/2/2024 Hội trường Tâng 2 - 3 VNCS 7h - 18h
28-29/12/2023 Hội trường Tâng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
24/11/2023 Hội trường Tâng 2 - 3 VNSC 7h - 18h
01/10 - 20/10/2023 Hội trường Tầng 2 -2 USTH 7h - 17h
18/9-24/9/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h30 -18h
26/5/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
18/5/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
30/3/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 8h - 18h
27/3/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
20-24/2/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
11/1/2023 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h - 18h
30/12/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
28/12/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Ban ứng dụng 7h - 18h
14 - 16/11/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h - 18h
2/11/2022 Hội trường Tàng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
16/9/2022 Hội trường Tầng 2 -3 Trung tâm TTTL 7h - 12h
16/8 - 22/8/2022 Hội trường Tầng 2 -3 Viện Toán học 7h - 18h
30/6/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h -18h
1/7/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 TT Nghiên cứu và Chuyển
giao công nghệ
7h -18h
20/6-26/6/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
16/6-17/6/2022 Hội trường Tầng 2 -3 VNSC 7h -18h
10/6/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
14/5/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
14/03/2022 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h -18h
21/12/2021 Hội trường Tầng 2 - 3 VNSC 7h -18h
29/10/2021 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 8h - 18h
21-23/10/2021 Hội trường Tầng 2 - 3 Viện Toán học 7h - 18h
7/10/2021 Hội trường Tấng 2 - 3 VNCS 7h-12h
1/10/2021 Hội trường Tầng 2- 3 VNSC 8h -12h

II. Lịch sử dụng các phòng họp và seminar, Xem chi tiết

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới