Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển viên chức đợt 2 năm 2015

vth

1. Thông báo tuyển viên chức đợt 2 năm 2015 (chỉ tiêu năm 2014)

2. Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1)

3. Lý lịch khoa học (mẫu số 2)

4. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới tuyển dụng (tham khảo)

 5. Hạn nộp hồ sơ, chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thi tuyển cụ thể xem  trong thông báo ở mục 1

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới