HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

21 Tháng 7 2024

Xêmina Giải tích
Hölder continuous solutions to complex Monge-Ampère equations
Speaker: Nguyễn Ngọc Cường (KAIST, Korea)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Plane Cremona transformations of fixed degree and degenerations
Speaker: Prof. Alberto Calabri (University of Ferrara, Italy)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hyperbolic complex hypersurfaces in projective spaces
Speaker: Huỳnh Đình Tuân (Hue University of Education)

Xêmina Hình học đại số
Higher Du Bois and higher rational singularities.
Người trình bày: Võ Anh Đức (Harvard University, USA)

Xêmina Hình học đại số
Moduli of Higgs bundles through effective divisors
Người trình bày: Đinh Quý Dương (MPIM Bonn, Germany)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Representations 3-manifold group, the Chern-Simons function and Floer homology
Speaker: Professor Tomasz Mrowka (Massachusetts Institute of Technology)

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
A new aspect of the Birkhoff question for partially ordered sets
Speaker: Prof. Gi-Sang Cheon

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Lagrange duality for optimization problems with geometric constraints and applications
Speaker: Prof. Nguyen Mau Nam

Xêmina Hình học đại số
The moduli spaces of cyclic covers in characteristic $p$.
Người trình bày: Đặng Quốc Huy (NCTS-National Center for Theoretical Sciences, Taiwan)

21 Tháng 7 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày