HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 12 2016

Xêmina Giải tích
On robustness of controllability of linear systems with delays
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Hội nghị, hội thảo
Xê mi na khoa học Recent progress in PDE and Number Theory
Hà Nội 6/12/2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán DC thay phiên: Sự hội tụ và ứng dụng
Người báo cáo: Huỳnh Văn Ngãi

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính ổn định vi phân của bài toán điều khiển tối ưu lồi rời rạc
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

04 Tháng 12 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày