Tháng 9 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Stabilisation for partial differential equations by boundary noise
Báo cáo viên: Tăng Quốc Bảo

Xêmina Phương trình vi phân
The supercritical Sobolev inequalities and applications
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp constants in the Sobolev inequalities for weighted gradient
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Tháng 9 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới