Tháng 4 2019

Xêmina Phương trình vi phân
Some contributions of a. Figalli in Pdeqs
Báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Phương trình vi phân
Model order reduction for control systems
Báo cáo viên: Chu Bình Minh

Xêmina Phương trình vi phân
Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Phương trình vi phân
Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Tháng 4 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới