Tin tức

ICERM (Brown University) Thông báo về "Các phương diện tính toán của chương trình Langlands", 9/9/2015-4/12/2015

ICERM (Brown University)  Thông báo về "Các phương diện tính toán của chương trình Langlands", 9/9/2015-4/12/2015

Ban tổ chức:

     Alina Bucur    (UCSD)
    Brian Conrey  (AIM and University of Bristol)
    David Farmer   (AIM)
    John Jones     (Arizona State University)
    Kiran Kedlaya    (UCSD)
    Michael Rubinstein   (University of Waterloo)
    Holly Swisher  (Oregon State University)
    John Voight    (Dartmouth College)

Thông tin chi tiết xem trang Web: http://icerm.brown.edu/sp-f15/
Để tham dự, xin theo dõi trang Web
http://icerm.brown.edu/short_long_term_visitors/

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới