Tin tức

THÔNG BÁO Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đợt 2 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế, Viện Toán học đã thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đợt 2 năm 2022.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, Viện đã nhận được 02 hồ sơ:

  1. TS. Trần Giang Nam
  2. TS. Đỗ Hoàng Sơn.

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đợt 2 năm 2022 của Viện Toán học đã họp xem xét, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

Ngành/Chuyên ngành

Kết quả bỏ phiếu (Số phiếu đồng ý/số thành viên Hội đồng)

1

Trần Giang Nam

13/09/1982

Toán học

Toán học/Đại số và Lý thuyết số

7/7

2

Đỗ Hoàng Sơn

05/09/1988

Toán học

Toán học/Giải tích

7/7

 

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới