Tin tức

Danh sách ứng viên đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ngày 03/12/2021, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Toán học đã tiến hành họp xem xét hồ sơ các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đã đăng ký. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Giáo sứ cơ sở Viện Toán học thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021 như sau:

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh
đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành

1

Nguyễn Tất Thắng

Phó giáo sư

Toán học/ Hình học - Tô  

2

Hoàng Thế Tuấn

Phó giáo sư

Toán học/ Phương trình vi phân và tích phân

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới