HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Joins of group rings
Speaker: PGS. TS Nguyễn Duy Tân (Trường ĐHBK Hà Nội)

Time: 9:30 - 11:00, September 14, 2022
Venue: Room 612, A6, Institute of Mathematics, VAST

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới