HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the study of Deformation theory
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)
Thời gian: 16:30, thứ năm, 11/08/2022
Tóm tắt: We study the basic notions of deformation theory such as completeness, versality, and obstructions in the classical and modern senses. We also discuss a concrete problem of deformation of an isolated singularities in positive characteristic
Hình thức: Online qua google meet, cụ thể https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Trở lại

06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới