HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường
Thời gian: 16h ngày 25.11,
Địa điểm: Phòng 304 A5, Viện Toán học.
Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi sẽ trình bày mối liên hệ giữa Floer homology với Morse homology.


Trở lại

Công bố khoa học mới