HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường
Thời gian: 16h ngày 25.11,
Địa điểm: Phòng 304 A5, Viện Toán học.
Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi sẽ trình bày mối liên hệ giữa Floer homology với Morse homology.


Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới