HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Compare the good I-Filtrations of modules
Speaker: Lê Xuân Dũng (Trường Đại học Hồng Đức)

Time: 9:30 - 10:30, Wednesday November 24, 2021

Venue: Room 302, A5, Institute of Mathematics, VAST

Online: https://meet.google.com/esi-huxm-xqg

Abstract: Bounds on the Hilbert coefficents of the good I-filtrations of modules M in terms of the Hilbert coefficents of the good I-filtrations of modules N, reduction number of the good I-filtrations M, reduction number of the good I-filtrations N and dimension of M.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới