HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)
Thời gian: 15h, thứ 3, 26/10
Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5.
Tóm tắt: Floer homology is a tool for studying symplectic geometry and low-dimensional topology. Floer homology is an invariant that arises as an infinite-dimensional analogue of finite-dimensional Morse homology induced by Andreas Floer to prove the Arnold conjecture in symplectic geometry. In this talk we will introduce the definition of such homology.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới