HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations, II
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 13/10//2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: In this talk, we present results on uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations in the class C([0, T), L^p(R^3)), where p = (p_1, p_2, p_3) with 1/p_1 +1/p_2 + 1/p_3 =1, 1

Trở lại

Công bố khoa học mới