HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 22/04/2021

Địa điểm: Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: We show in this talk that every strong $k$-partite tournament $D=(V,A)$ with $kge 3$ and minimum out-degree 3, except the digraphs $D^3_7$ and $D^3_8$, contains two vertex disjoint directed cycles of different lengths.

Trở lại

Công bố khoa học mới