HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 9h, Thứ 6, 6/11.

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6.

Nội dung: Mục tiêu của bài nói là tìm hiểu khái niệm nhóm cơ bản étale. Bài (I) được dành để trình bày phạm trù Galois C và trình bày định lý: Mọi phạm trù Galois C đều tương đương phạm trù với phạm trù pi-finitesets, trong đó pi là nhóm hầu hữu hạn.


Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới