HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Regularity estimates for drift diffusion equations with nonlocal diffusion
Báo cáo viên: Lê Xuân Trường

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 21 tháng 07 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: We study the regularity results for nonlocal drift diffusion equations. Namely, we prove the Holder continuity of solutions and obtain the pointwise estimates via parabolic Riesz potentials.

Trở lại

Công bố khoa học mới