HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 4/6/2020

Địa điểm: phòng 511, tầng 5 nhà A6

Tóm tắt: We investigate relative invariants of a reflection group. The freeness of reflection arrangements is studied via module of G-invariants and G-invariant differential forms.

Trở lại

Công bố khoa học mới