HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị
Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 4/06/2020.

Địa điểm: Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Trình bày về mô hình lan truyền trên đồ thị được đưa ra trong hai bài báo:

  1. Karrer, Newman, A message passing approach for general epidemic models (2010)
  2. Moore, Rogers, Predicting the speed of epidemics spreading on networks (2020)

Trong [1], một mô hình truyền tin được xây dựng để tính toán xác suất bị nhiễm bệnh của một đỉnh trên đồ thị tại một thời điểm bất kỳ. Các tác giả tính cụ thể xác suất này cho trường hợp cây và đưa ra một chặn trên cho đồ thị bất kỳ. Trong [2], các tác giả ước lượng cho tốc độ lan truyền trên mô hình tương tự.

Trở lại

Công bố khoa học mới