HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cubic points on quartic curves
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Thọ (ĐH Bách Khoa)

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 3 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học và Online trên Google Meet https://meet.google.com/vha-ujbp-kwo

Tóm tắt: In this talk, we prove a necessary condition when the equation $F(x^2,y^2,z^2)=0$ has a nontrivial solution in a cubic number field where $F(X,Y,Z)$ is a homogeneous quadratic form with rational coefficients. Then we use the necessary condition to study the family of curves $x^4+nx^2y^2+y^4=Dz^4$. This extends previous results by Cassels and Bremner.

Trở lại

Công bố khoa học mới