HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ (Viện Toán học)

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 21/05/2020.
Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học.

Tóm tắt: The talk will deal with the following topics:

  1. Deformation of Coxeter arrangements and its characteristic polynomials corresponding to root systems.
  2. Enumerating the regions of the type A (Catalan, Shi, Semiorder and Linial) arrangements.
  3. Enumerating the regions of the type C Shi arrangement.
  4. Our recent computation of the regions of the type C Catalan arrangement

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới