HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reflection arrangements and freeness
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 5 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Phòng 507 nhà A6

Tóm tắt: We investigate the freeness of reflection arrangements, using exponents of the group G via Chevalley theorem.

Trở lại

Công bố khoa học mới