HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Character formulas and Poincare polynomial for G-arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 611 nhà A6

Tóm tắt: We show an implicit formula for the Poincare polynomial of the complement of a hyperplane arrangement, that is stable under the action of a finite group G.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới