HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Kỹ thuật phễu trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn và các biến thể của bài toán này (tiếp thao)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian:14h, thứ 6, ngày 17/1/2020

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5

Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật phễu trong giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất Euclidean trong đa giác đơn và liên hệ nó với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác trực giao, khái niệm ngắn nhất ở đây theo chuẩn L1

Tài liệu tham khảo:

  1. D.T. Lee and F. P. Preparata, Euclidean shortest paths in the presence of rectilinear barriers, Networks, 14 (1984), pp. 393–410.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới