HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A Modified Graham's Scan Algorithm for Finding Connected Orthogonal Convex Hulls of a Finite Set of Points in the Plane (tiếp theo)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 15/1/2020
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại