HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, II
Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn

Thời gian: 9h30 Thứ 4, ngày 9/10/2019
Địa điểm: Phòng 507, tòa nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: In this talk, we first discuss about the notion of stability and classification of solutions to some elliptic equations. Then, we present some recent results on the nonexistence of stable solutions to elliptic equations involving the Grushin operators or the advection terms.

Trở lại

Công bố khoa học mới