HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The existence of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equations
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

Thời gian: 10h45, Thứ tư, ngày 2/10/2019
Địa điểm: Phòng 606, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: In this talk, we present our recent work on the existence of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equationson strongly pseudoconvex domains in C^n. We also introduce some criteria for the admissibility of the initial condition.

Trở lại

Công bố khoa học mới