HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Central simple algebra
Báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 12/9/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: The talk will discuss about central simple algebras, Wedderburn's theorem, Brauer equivalence and the Brauer group of a field.

Trở lại

Công bố khoa học mới