HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Filter regular sequence under small perturbations
Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý

Thời gian: 9h00, Thứ 4, 28/8/2019
Địa điểm: Phòng 611-612, nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: We answer affirmatively a question of Srinivas--Trivedi about the invariance of Hilbert functions under small perturbations. This is a joint work with Linquan Ma and Ilya Smirnov.

Trở lại

Công bố khoa học mới