HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 2 ngày 5 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: We represent definition and some properties of orthogonal convex sets and orthogonal convex hulls of a finite set of points in the plane.

Tài liệu tham khảo
:
  1. Preparata, F. P., Shamos, M.: Computational Geometry: An Introduction, Springer 1985.
  2. O'Rourke, J.: Computational Geometry in C, Cambridge University Press, 1998.

Trở lại

Công bố khoa học mới