HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về một số cách tiếp cận của lý thuyết tập mờ trong phân tích thống kê
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hạnh

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 30/5/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong những năm gần đây có nhiều nghiên cứu kết hợp giữa Thống kê và Lý thuyết tập mờ. Các nghiên cứu đó tiếp cận theo những hướng như:

  1. Thiết lập các mô hình thống kê kết hợp các yếu tố ngẫu nhiên và mờ;
  2. Phát triển các phương pháp thống kê đơn biến và đa biến để xử lý dữ liệu có giá trị mờ;
  3. Kết hợp lý thuyết tập mờ để giúp giải quyết các vấn đề thống kê truyền thống với dữ liệu không mờ.

Bài báo này trình bày tổng quan về một số cách tiếp mờ trong phân tích thông kê như suy luận thống kê mờ, phân tích hồi quy mờ (hồi quy tuyến tính mờ, hồi quy logistics mờ), phân cụm mờ.

Trở lại

Công bố khoa học mới