HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, Thứ ba ngày 28/05/2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới