WEEKLY ACTIVITIES

Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, Thứ ba ngày 28/05/2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications