HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Cartier Divisors
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 9h, Thứ sáu ngày 24/05/2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới