HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On convex sets in computer graphics
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 5 ngày 27 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới