HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số ứng dụng của đa diện Newton của hàm đa thức
Báo cáo viên: Đặng Văn Đoạt
Thời gian: 9h Thứ 5 ngày 12/4/2018. 
Địa điểm: Phòng 611 - 612 nhà A6

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới