WEEKLY ACTIVITIES

Một số ứng dụng của đa diện Newton của hàm đa thức
Báo cáo viên: Đặng Văn Đoạt
Thời gian: 9h Thứ 5 ngày 12/4/2018. 
Địa điểm: Phòng 611 - 612 nhà A6

Back