HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Stochastic phase oscillator
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Thời gian: 15h, Thứ 4, ngày 13 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: In this talk, we present an analytical proof for the synchronization of stochastic phase oscillator

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới