HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Differential Algebraic Equations: Algorithms and Applications
Người báo cáo: M. Bulatov

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 15/11/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: General outline of the research "Differential Algebraic Equations: Algorithms and Applications" carried out by our team (Botoroeva, Bulatov, Chistyakov, Chistyakova, Solovarova) in recent years.

Trở lại