HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán bù ten-xơ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 4/10/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Báo cáo thảo luận một số tính chất mới của bài toán bù ten-xơ

Trở lại

Công bố khoa học mới