HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A new approach for computing shortest gentle paths on terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ tư 26/7/2017.
Địa điểm: P212, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại