HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Introduction to statistical learning theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Hoài

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 13/6/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Bài trình bày giới thiệu những khái niệm cơ bản của học máy dưới góc độ của toán thống kê và tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính về lý thuyết học máy thống kê của Vapnik. Các kết quả này bao gồm tính nhất quán của các quá trình thực nghiệm (empirical processes), tốc độ hội tụ theo mẫu của các quá trình thực nghiệm, và cách điều khiển tính khái quát hóa của các máy học khi được nhìn nhận như các quá trình thực nghiệm.

Trở lại

Công bố khoa học mới