HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Method of region analysis for solving optimal control problems with state constraints
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 1/3/2017
Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới