HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức


Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 18/1/2017

Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: We first study invariants of hypersurface singularities in arbitrary characteristic, such as Milnor number, Tjurina number and moduli. We discuss also the problem of classification of hypersurface singularities.

Trở lại

Công bố khoa học mới